ครู - ภารกิจของครูที่พบได้ในพระพุทธเจ้า Teacher - the teacher’s mission found in the Buddha

บรรจบ บรรณรุจิ

Abstract


 

No one can deny that the Buddha is not a teacher when considering that the duty of teachers is teaching. Throughout his life, the Buddha taught celestial beings and human beings. He broadly called what he attained from the enlightenment and taught it to others as "Dhamma". The state of Dhamma was classified into groups according to their conditions or factors for the benefit of his teaching. His teaching was called “demonstration" and followed by reveal, classify and simplify. That indicates that the Buddha revealed, classified and simplified what he had enlightened to suite the characters of the listeners and make them understand what he taught and put into practice confidently and blissfully.

The words ‘Sattha, Lokanatha and Lokaguru or Lokagaru’ in the Tipitaka are used to praise the Buddha’s duty in teaching.

This article will study the teaching duty of the Lord Buddha starting from teaching preparation, pedagogy, and teaching principles respectively.

Keywords:teacher, the mission of the teacher


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th