การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการอารมณ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา The Communication for Emotional Management in the Buddhist Aspect

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

Abstract


 

In the Buddhist perspective, the word “emotion” refers to “āramana” in the Pali language which means stimuli through one’s eyes, ears, nose, tongue, body and mind. These āramanas can be managed by intrapersonal communication and interpersonal communication. The benefits of the communication for emotional management in the Buddhist perspective are for oneself and others. The first one was self-control and mental development. The second one was shown in the positive interaction among one another and in living together with happiness. The way of communication for emotional management in the Buddhist perspective combined both the way of thinking and practice together which exhibited in intrapersonal communication and interpersonal communication? The way of thinking based on the principle of Kamma and the Three Common Characteristics. The key- practice was based on Sense-Restraint, mindfulness cultivation and Supreme Efforts.

Keywords:  intrapersonal communication, interpersonal communication, emotional management


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th