ศักยภาพทางปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา: แนวคิดหลักสำหรับการบริหารการศึกษา Potential of Wisdom in Buddhism: Principal Concept for Educational Administration

รัตนะ ปัญญาภา

Abstract


 

All levels of education placed a focus on training people to be more potential. One of the principles that educators or executives in education should take into account was the trust in intellectual potential of human beings, i.e. they should not underestimate learning ability and personal development of students even they were different in learning levels. The Buddha was the distinguished example in providing opportunities for people to develop themselves equally despite they had different levels of intelligence. With wisdom development, human beings could attain equality. This article aimed to introduce the concept of intellectual potential, origin of wisdom and functions of wisdom in order to convince educators and education executives realizing their own intellectual potential, keeping one’s own intellectual developed, accepting students’ intellectual potential, living a life with wisdom, and applying the wisdom principal concept in practice by placing a focus on students’ intellectual development in thinking, doing and problem solving.

Keywords:Potential, Wisdom, Buddhism, Principal concept, Educational administration


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th