วิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ กับแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Analysis of Educational Philosophy Based on the National Education Act, B.E.2542 and the Educational Concept of Phrabrahmagunabhorn (P.A.

ญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

Abstract


 

Phrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto) is a Buddhist scholar who can offer a wholistic guideline on the sustainable education management based on Buddhism in the meaning of education, aim of education, teaching and learning process and teaching and learning activities. It is apparently showed that Buddhism is a religion of true education because education is consistent with Buddhism and both proceed in the same direction.

An analysis of educational philosophy in the National Education Act B.E. 2542 and the educational concept of Phrabrahmagunabhorn (P. A. Payutto)  is based on 4 aspects: 1) meaning of education, 2) the aim of education, 3) the principles of education, and 4) the education management process, in order to find similar and dissimilar concepts in education.

Keywords: Educational Concept, Phrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th