ภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา Leadership of Education Administrators in Buddhism

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

Abstract


 

Thai society nowadays is changing rapidly and causing foundation problems and other issues, especially moral problems. When morality declines, individual behaviors of personnel in organizations,  educational institutions and society in general  affects other people and society. To manage educational personnel in schools effectively, administrators must be able to operate their school well. With management potential, skills and vision, the executives can achieve personnel management in schools successfully. This concept suggests that leadership of school administrators require Buddhist principles to enhance prominent leadership of the executives and to have them well recognized in organization and society. Leadership of education administrators according to Buddhism were as follows: 1) Loving-kindness; the administrators should work with love and treat their subordinates with love and justice, 2) Compassion; the administrators should encourage their subordinates to learn current situations and should arrange demonstrative activities regularly, 3) Sympathetic Joy; administrators should provide chances for personnel to express their capability and help contribute the dissemination of work and achievement of personnel, and 4) Equanimity; the executive should follow the rules of law and work with honesty and trust-worthy

Keywords: Leadership, Education administrator, Buddhism.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th