พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Buddhism and sustainable development

ธนพล วิยาสิงห์

Abstract


The development in the world was started after World War 2, with the growth of human society specifically in the material field. It started from agriculture to industry, technology, space, and then borderless information technology called globalization.  What indicates the advanced development in fields is the technology. The question is whether the development has reached its peak, what a man should obtain after his birth; treasure, money, house and others. The possession of material things is just for a while or when they are alive. Valuable But these men exist for a while. While sleeping or dying, no one can bring any property with them. Human beings just live on earth for a period of time, and then they have to abandon everything to the world.

Looking at the development, we can see that one side is flourishing, but the other is deteriorating. At present, the deterioration of natural resources appears clearly. Even human life is declining with diseases.  In depth consideration, development is to arouse desire endlessly. The rich eagerly try to be richer. Human desire is endless and human beings try to posses things as much as possible. The resource nowadays cannot match the human desire. Mahatma Gandhi said that 'The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.'

Keywords: Buddhism, sustainable development, globalization.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th