ยุทธศาสตร์เชิงพุทธสำหรับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา Buddhist Strategy for Administrators in Phrapatiyattidhamma School for General Education

พระมหาสมบัติ ธนปญโญ

Abstract


 Phrapariyattidhamma School for General Education is under Buddhist Studies Division in Office of National Buddhism. The school provides general education to monks and novices to prolong continuity of Buddhism and support students in studying Buddhist principles and general subjects. That is beneficial in Buddhist propagation, enhancement lay-Buddhists in ordination, and increasing qualified numbers of Buddhist personnel.  Phrapariyattidhamma School for General Educationhelps develop religious personnelinDhamma and worldly knowledge in various branches with international standard and suitable for a good Buddhist heir. Students have a body of knowledge in multi-disciplinary fields and keep in touch with modern education. The school also helps up-grade the national education and reduces the duplication of learners. 

Keywords:Phrapariyattidhamma School for General Education, good religious heirs


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th