การเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในพุทธศาสนาเถรวาท The Threefold Training as Education in Theravada Buddhism

พระครูโกมุท สิทธิการ

Abstract


Learning development in the frame of The Threefold Training is the systematic process of developing in behavior, mind and wisdom. This process of learning was associated and based on two theories; man and environment. The man perceives external factors through senses and sensation. Each perception consists of sense-objects, external factors and testimony as a starting point and has internal factors; Yonisomanasikara and conscious factors as accumulating center. It is the learning from outward to inward through the learning process based on The Threefold Training and experiences. That results to self-development to the change in behavior, mind and wisdom. These changes lead to self-development and elevate morality in society.

Keywords :Education, The Threefold Training, Theravada Buddhism


Keywords


Education, The Threefold Training, Theravada Buddhism

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th