บุพนิมิตแห่งมรรค ๗ นำพาพัฒนาตน Pubbanimitta of Magga 7: Conveyance of Self Development

มยุรี คำปาเชี้อ

Abstract


Society was rapidly progressed and changed with modern technology in daily life. People had to change their ways of life to cope with the changes in the world.  Self-development was to develop knowledge and ability potential for the benefit of one’s self and organizations. It was the self-improvement in intellectual to be a qualified member of society and to live a life happily. To put Pubbanimitta of Magga 7 into practice was to ensure that the Eightfold Path could definitely occure to the practitioners. They could accomplished with progress, prosperity, physical and mental health, morality, ethic and wisdom. They could handle any work with mindfulness, knowledge, experiences, skills, inspiration, and creativity based on right development of one’s self, recognition and positive attitude. With emotional intelligence, they would be successful in life and work conveying to quality of the developed one having accomplished with carefulness on body, precept, mind and wisdom.

Keywords: Pubbanimitta of Magga 7, self development


Keywords


Pubbanimitta of Magga 7, self development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th