ภาวะผู้นำที่ดี เก่ง ในศตวรรษที่ ๒๑ ในทัศนะพระพุทธศาสนา Leadership in the 21st Century in Buddhist Perspective

พระครูโอภาส นนทกิตติ์

Abstract


This article intends to project leadership in the perspective of Buddhism in the conceptual framework of the 21st century in order to promote leadership in schools with good, intellectual and smart characteristic and ability to convey organizations to a happy workplace by using Buddhist principles in self-development,  generosity and kindness in building co-working colleagues, and behaving oneself as a model of co-workers so as to lead organizations to achievement and arranging environment suitable to work physically and socially according to Buddhist perspective in leadership in the 21st century.

Keywords: Educational leadership, Buddhism, the 21st century


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th