โรงเรียนพระปริยัติธรรมภารกิจเพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ Phrapariyattidhamma School for Complete Educational Mission

พระมหากำพล คุณงกโร

Abstract


DisciplesoftheLordBuddhahadtwoburdens:to study the teachings in Buddhism and put into practice and to teach the others with Buddhist teachings. Giving a sermon, teaching and training were a main duty of monks. What the monks had done was held as providing education to public. The contents in the monks’ teaching might be varied in time and occasion. Teaching and learning management process should make individuals in education system understand the aim of education in worldly and transcendental levels, see the educational advantages now and then and bring what they had learnt into training themselves and others. Phrapariyattidhamma Schoolshouldcarry on educationalmissionofSanghato a completelearning in life.

Keywords:Phrapariyattidhamma School, education, monk, propagation


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th