วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติ Temple Tourism: Learning for National Economics

พระครูวัฒน สุตานุกูล

Abstract


The first Buddhist temple is Veluvan in Magadha State of India that was built by King Bimbisara and offered to the Lord Buddha. This temple is one of the Buddhist historical sites that draws Buddhists all over the world to visit and earns a lot of money to the country. In Buddhist countries, such as Thailand, there are various types of arts concerning Buddhism; painting, sculpture and architecture.  These arts were created to propagate Buddhism and to convince Buddhists to visit the temples and learn Buddhist teachings. The tendency of cultural tourism in Thailand is increasing.

Keywords:  temple, tourism, learning, economic.


Keywords


temple, tourism, learning, economic.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th