รูปแบบแห่งการจัดการการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรม Learning Management Model Based on Buddhist principle

พระมหาอุดร อุตฺตโร

Abstract


There are ways for human beings to learn, such as perceiving, learning, studying or applying. These lead to systematic learning. Human could have a perception from sense-objects and sense-organs. When both sense-objects and sense-organs were in contact, such as seeing by eyes, hearing by ears, smelling by nose, tasting by tongue, feeling or touching by body and getting mind-objects by mind. There were three stages of perception: conscious, subconscious and unconscious. When there was perception, learning could happen.  Human learning came from teacher, text and listening. Learning system integrated with the Four Paths to Accomplishment could make the learners bring what they learnt into use in occupation and daily life.

Keyword: Model, Learning management, Buddhadhamma


Keywords


Model, Learning management, Buddhadhamma

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th