การบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม TempleManagementas Cultural Tourist Attraction

พระครูสุจิต รัตนากร

Abstract


In temple managementas cultural tourist attraction, abbots and the temple boards have to manage and maintain temple architecture; stupa, ordination hall, vihara, Buddha images and other items in appropriate condition and the temple compound must be kept clean and tidy. Monks in the temples must behave themselves in accordance with discipline codes and social etiquette and at the same time they should be able to provide correct information to tourists. Temples should interest visitors who want to get knowledge and admire the wisdom and heritage of our ancestors. Temples should be set beautifully and tidily and arts and cultures in the temple should reflect ways of life of people in society. Temple is the first educationalinstitutionof Thai people. Temples are cultural sources of Buddhist objects, personnel, place, teachings, propagation and culture. Temples must have administrators inmanagement and making visitors admire Buddhism. 

Keyword: Model, Learning management, Buddhadhamma


Keywords


Model, Learning management, Buddhadhamma

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th