กัลยาณมิตรกับการพัฒนาปัญญาธรรมเพื่อความสุข Kalayanamitra and Intellectual life Development

ปราโมทย์ ยอดแก้ว

Abstract


Our society is full of disruption caused by a lack of morality and that resulted to the lack of unity in solving problems. This article has compiled and processed the body of knowledge in Buddhism concerning Kalayanamitta and Panna or wisdom in order to have the body of knowledge in Kalayanamitta and intellectual development in living a life. The results of the study indicated that Kalayanamitta is a valuable friend as the Buddha praised as a virtue of joy of teamwork today. The true friend is in need in intellectual development. The precepts encourage people in discipline, concentration for mindfulness, and wisdom for guiding with virtue in solving problems by realization. Kalayanamitta helps develop social intellectual by choosing to access information from reading, listening and analytical thinking.  Concentration originated wisdom in living a life.  Kalayanamitta is needed in intellectual development for solving problems accurately, appropriately and fairly.

Keywords: true friend, Intellectual life, Happiness development


Keywords


true friend, Intellectual life, Happiness development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th