พุทธวิธีการรักษาโรคด้วยโพชฌงค์ : ผลแห่งการปฏิบัติหรือมหัศจรรย์แห่งมนต์คาถา Buddhist Therapy of Bojjhanga: Results of operations or magical spells

ศิริพร ทัศนศรี

Abstract


In Buddhism, the wealthy health means to be free from physical and mental illness. With unhealthy health, a man cannot perform his own duty perfectly nor follow his moral commitment. However, the illness is a karmic heritage that human beings are faced inevitably. The difference is slow or fast and more or less. The therapy with Bojjhanga is the result of advanced practice. This is a permanent cure as the Buddha said that illness-free was to attain Nibbana which permanently cured mental suffering or pain. This also refers to common illness or physical pain. If the heal does not come from the practice, whether it is the result of spell power in Bojjhangaparitta.  The most important is using a good health as a tool to train one’s self to realize the truths in Buddhism.

Keywords: Buddhist method, Therapy, Bojjhanga


Keywords


Buddhist method, Therapy, Bojjhanga

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th