การศึกษากับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในทัศนะพระพุทธศาสนา Education and Conflict Solutions in Buddhist Perspective

พระครูปทุม ศีลาภรณ์

Abstract


The purpose of this articlewas to introduce theconcept ofeducationand conflict solution in the perspective ofBuddhism.Educational institutions were managed by administratorsand teachers under the standardof theMinistry of Educationpolicy.  But conflicts and quarrels among students happened gradually and increasingly. The cause of conflicts came from many factors.According to Buddhism,problems originated from causes and to solve the problems was to solve the problem causes.Themost important cause of problems wasdesire. TheBuddhist principlesto solveproblems are The Four Noble truths, The Threefold Training, and Brahmavihara Dhamma. All the conflicts can be reduced at first and eradicated by these three sets of Dhamma in the long run.

Keywords:The use of robes, Theravada Buddhism


Keywords


The use of robes, Theravada Buddhism

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th