สัปปุริสธรรม ๗ : แนวคิดเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน Seven Sappurisa Dhammas:The Integrative Concept for Sustainable Education Quality Development

นฤมล ราชบุรี

Abstract


Educational management in  all levels and all forms must be for the development of human resources and country to keep up and comply with the changes in the globalization with economic, social and environmental change which caused an imbalance between economic development on the natural environment and cultural diversity. The prosperity and sustainability of the country require educational management to sustainable quality. So the quality of education is very important. Students must be planted with the conscious of Thainess, discipline, responsibility, public-mind, responsibility to society and environment, recognizing as a member of the world, being a good civic,  understanding of current situations and self-developing to be able to live in this world happily. This is a creative driving-force in social and national development. In educational management for developing population quality, Seven Sappurisa Dhammas, which are the virtues of a good man, should be integrated with educational management to support and develop sustainable quality of education and improve the population's quality of life. They can live a happy life and make society and nation progress and prosperous.

Keywords :Seven Sappurisa Dhammas, The Integrative concept, Sustainable education quality development


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th