ระบอบสามัคคีธรรม : บทเรียนจากเจ้าลิจฉวีถึงสังคมไทย Unanimity System: Lessons from the Licchavis to Thailand

พระครูสุพล วุฒิกร

Abstract


This article discusses a ruling council, also known as a "Licchavi Union". The ruling council was used since the Buddha’s time and it became the foundation of democracy nowadays. The ruling council is consistent and linked to application of Sangha administration structure which unites and strengthens people in society and leads to the progress. The ruling council was originated in the Buddha’s time and transferred to the present time.

Keywords: Unanimity system, Aparihaniyadhamma


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th