การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม The development of educational personnel with Buddhist doctrines.

พระครูอุทุมพร กิตติคุณ

Abstract


Education is a vital and necessary for everyone, especially the worldly education is for living a life and surviving family, subordinates and relatives. Religious education is for realizing what is good or bad, what should be done and avoided. In brief, religious education is for liberate oneself from the Round of Rebirth and for attaining Nibbana.

Education develops human’s knowledge, ability, intellectual and thinking.  Creative thinking must be accompanied by Dhamma or otherwise that thinking can cause troubles. Personnel in education must have Dhamma to frame their thinking, knowledge, doing and speaking in goodness.  The Dhamma necessary in training educational personnel is the Threefold Training:  Morality, Mentality and Wisdom.

Keyword: the development of human resources,   Education, Buddhist doctrine


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th