อาชีวศึกษากับการบูรณาการค่ายคุณธรรมเชิงพุทธ Vocational Education and Integration of Buddhist Moral Camp

วิสุทธิ์ นริสสโร

Abstract


Vocational education institutions have young people who are in the age of risks in moral, sex, quarrel and drug.  most problematic. Administrators and teachers were aware of these problems and try to solve the problems all the time. Students were sent to military base, Dhamma Camp to be trained in discipline and morality. Sometime, monks were invited to schools or colleges for preaching with hope that Dhamma may tame their behaviours and mind. Buddhist moral camp is the best option in solving these problems and it is more sustainable than solving with legal measures.

Keyword: Vocational education, Integration, Buddhist moral camp


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th