การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา Improving the Quality of Life According to Buddhist Principles

พระครูวิ ปทุมรัตน์

Abstract


The development of country needs to develop the population in the country to be ready to carry on other development. Self-development and human development are necessary for the AEC welcoming  in 2015. Thailand has to develop its education, transportation, communication, business and trading in parallel with human development for the 21st century in order to turn the country into a hub for the distribution of goods and services across the ASEAN and Asian regions. 

Keyword: Quality of life, Buddhist principle


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th