ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เด็กในโรงเรียน Honesty Cultivation in School Children

สุรศักดิ์ สุรสกฺโก

Abstract


It is regularly seen in our society that corruption and lack of honesty are increasing. Cultivating the youth with honesty is essential. This article is based on the teaching method through sub-articles called A Good Example of Honesty and Honesty in Daily Life.  Each article was based on the Buddhist explanations with Jataka tales adapted from The Tipitaka. Story telling in the articles uses simple language suitable for children.

Keywords: Honesty, integrity, Buddhist.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th