พุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย Cognitive Education for Education Development in Thailand

จำนงค์ ถาวรธมโม

Abstract


This article discusses the current education in Thailand that aims to gain intellectual, good and happy learners with integrating 3 Buddhist principles called “Wisdom”: wisdom resulting from study or learning from others, wisdom resulting from reflection, and wisdom resulting from mental development.  This education pattern will be a guideline for the development of education in Thailand in the future.

Keywords: Cognitive education, Education in Thailand, Intelligence


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th