พุทธบริหารงานเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน Buddhist Network Management and Drug Problem Prevention in Community

พระครูอาธร ธัญญานุรักษ์

Abstract


The problems of drug addict persons can be divided into 3 sections: physical problem, mental problem and social problem. All these problems can be relieved and solved by community network. The community network is the live-network responsible for problem prevention through the principles of the Threefold Training by training community member in living a life with morality, working with mentality and solving problem with wisdom.  The problem solution by network can be taken in 3 methods: as a media, as a target and as a leader in problem solving. The mentioned process must be based on network of “Bovorn” in Thai, consisting of Home, Temple and School. State agencies and other networks (family, society and community) can prevent the spread of drugs and destroy the circles of traders, sellers, and consumers.

Keywords: Buddhist management, Drug Problem Prevention and Resolution Network 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th