ปาริสุทธิศีล ๔ : แนวคิดเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมยุคใหม่ Parisuddhi-sila: The idea to strengthen Good Governance in Modern Society

นิธิภัทร์ ศิริพุทธินันท์

Abstract


This article expected to point out the Tenfold Code of the King or a ruler to administrators to follow because this principle could overwhelm heart and mind of people and parties resulting to the peace and happiness of society. This principle could also lead work and burden to success and make people pay contribution to society and nation. At the same time, they could be accomplished with good behaviours and control their body, speech and mind from all unwholesome.

Keyword: Parisuddhi-sila, Good governance,  Self- Development


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th