การพัฒนาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓ PHRAPARIYATTIDHAMMA CURICULUM DEVELOPMENT IN DHAMMA SECTION FOR PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS IN SANGHA ADMINISTRASTIVE REGION 3

พระมหาเสนอ กุสลจิตฺโต

Abstract


 

The objectives of this article were: 1. to study internal supervision status of Phrapariyattidhamma schools in Dhamma Section, 2. to create and develop internal supervision strategy for Phrapariyattidhamma schools in Dhamma Section, and 3. To propose internal supervision strategy for Phrapariyattidhamma schools in Dhamma Section in Sangha Administrative Region 3. The results of the study found that:

1. The present status and problems of Phrapariyattidhamma schools;   1) In academic, the administration emphasized the main subjects in the study courses, 2) in teaching management, the teachers’ qualification was below the standard and the instructional medias were not matched with student numbers, 30 in technology, books, medias and printed materials were not sufficient to students and the teaching and learning were focused on memorizing. The tutoring for the examination was arranged once a year before the Dhamma examination, 4) in supervision, philosophy, vision, mission, workload, objectives and aims should be included in the supervision, and 5) in evaluation, there were students who passed, failed and absent the examination. The newly ordained monks kept ready to disrobe at the end of the Rain Retreat.

2. In development of internal supervision strategy for Phrapariyattidhamma schools in Dhamma Section, 1) In academic, executives, and teachers should focus on self-control, man-management and work-orienting for the success of oneself and organizations, and 2) In Dhamma curriculum administration, suitable course contents should arranged for monks and novices.

3. The strategy in internal supervision for Phrapariyattidhamma schools consisted of 5 main factors: 1) strategic planning, 2) strategic networking, 3) strategic development, 4) strategic tools and media, and 5) strategic evaluation.

Keywords: Curriculum development, Phrapariyattidhamma in Dhamma Section


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th