ไตรสิกขาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ The Threefold Training to Learning development

พระมหาสุพจน์ สุเมโธ

Abstract


In the changing world, learning should be adjusted and developed to cope with changes on economic, politics, education, society, culture and environment. Learning causes a change in attitude, mindset, and values as well as an expression of human behavior in society. So learning in the modern time should be for living with others happily. People should change their views and shift from traditional paradigm to the new one. Learning is not only focused on knowledge anymore, but it also should create intelligence. Thinking skills, problem solving skills, communication skills, skills in living together peacefully, skills and abilities to apply knowledge creatively and beneficially should be integrated with Buddhist principles called The Threefold Training.  To apply the Buddhist principles in learning is to develop learning process to realization and worldly knowledge. That results to creative attitude, creative values, and self-development skills in living a happy life in society.

Keywords:  Learning development, The Threefold Training


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th