เอตทัคคะมหาสาวก: ผู้นำต้นแบบในพระพุทธศาสนา Foremost Disciples: Ideal Leaders in Buddhism

พระครูวิจิตร ปริยัติยากร

Abstract


This article is focused on leadership of the foremost disciples in Buddhism in of the 21st centuryframeworkemphasizing the skills of executives with good and intellectual quality and ability in leading the organizations to a happy workplace based on Buddhist principles from 80 foremost disciples. The qualifications obtained from those disciples can develop emotional quotient of leaders to manage man with kindness and hospitality, good at work, intellectual, able to mage man and work system, to be a model in work of co-workers and subordinates, and arrange environment suitable to workbased on Buddhist principles according educational framework in the 21 st century.

Keywords: Emotional intelligence skills, Leaders.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th