ระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในทศวรรษหน้า Sangha Administration in Thailand in the Next Decade

อภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ

Abstract


This article discusses the Sangha organization having the unity in Buddhist way with ability to support and keep society peacefully.The traditional administration should be adjusted to suite the modern situation and time of the world. To modify the development plan and Sangha organization in Thailand, it should be started from Sangha personnel; monks and novices. Monks and novices should have knowledge in Sangha administration principles and services based on Dhamma and Vinaya.

Keywords : Sangha Administration in Thailand.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th