การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน The Propagation of Buddhism in ASEAN

นันทิตา วนาพิทักษ์กุล

Abstract


This article was devoted to study how religious beliefs in ASEAN nations were, what impacts were resulted from cultural influx after the opening of ASEAN community, how Thailand as the center of Buddhism prepared to deal with those situations, what had been done pro-actively for Buddhist propagation and what had not been done yet, and finally the suggestion on what strategy should be implemented in Buddhist propagation in  ASEAN community would be presented.

Keywords :Buddhist Propagation, ASEAN Community.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th