การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The Curriculum Evaluation on Doctor of Buddhist Educational Administration, Department of Educational Administration, F

สมศักดิ์ บุญปู่

Abstract


This study aimed to evaluate the curriculum of Doctor of Buddhist Educational Administration, Faculty of Education, Mahachulalongkornrajvidyalaya University. The data were collected from documents, interview and inquiry based on CIPPIEST Model. The data were analyzed by mean (X), standard deviation (S.D.) and content analysis. The results showed that:

1. The suitability and relevancy of the course in 7 aspects were at a high level.

2. The recommendations and suggestions for improvement; redundancy of the course subjects should be adjusted, students should be grouped according to their knowledge and skills, and the knowledge obtained from the study should be implemented in self-development and organization development.

Keywords: Curriculum Evaluation, Doctor of Buddhist Educational Administration  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th