คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร Virtues for Administrators

วิชชุดา หุ่นวิไล

Abstract


This article discussed how administrators should train and develop themselves seriously with the virtues  in order to use results from the practice in changing attitude, value and belief. When all these things were changed, their personal behaviors would be changed too. The application of Buddhist principles in self-development was necessary to administrators because had to lead their subordinates and organizations to achievement. If the administrators could change themselves, they could also change the others. 

Keywords :Virtues,  Administrators.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th