กิจวัตร๑๐ : จริยาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตนวิถีพุทธ Routine Practice: The Buddhist Fundamental Practice for Self- Development

พระมหาอุทิศ กวิวํโส

Abstract


The main routine practice principles were laid down the new comers to Buddhism comfortably and easily. The principles were compiled from the Discipline and the Discourse and then classified in groups. The routine practice principles were used by preceptors, revere monks and abbots in training their subordinate-monks and novices in the frame of Dhamma and Vinaya. The concept of routine practice is a form of self-development in Buddhism to train and tame its members in order and to keep Buddhism until now.

Keywords:Practice, Personal Development, Buddhism


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th