การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลวิถีพุทธ School Administration Based on Buddhist Good Governance

วิศักดิ์ อิทฺธิญาโณ

Abstract


The good governance is the heart of educational administration.    Without the good governance, management of education cannot be successful and effective. 

Good governance is a major tool in monitor executive management in education effectively. The aim of good governance is to govern, administrate and manage the work and other affairs in a correct way. It also means better management which can be applied to both public and private sectors. The principles in good governance have a broad scope covering moral, virtue, ethic and responsibility that the good ones should have and follow.  The good governance is important to administrators in modern times.

Keywords: Good Governance, Administrator, Modern times.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th