การบริหารงานวิชาการตามหลักอริยสัจ๔ Academic Affairs Administration in Accordance with The Four Noble Truths

จีรพนธ์ อมรรํสี

Abstract


The administration in educational institutions is to cooperate every units in administration at most, such as, in  Education Management, Personnel management, Plan Management, Academic Management and Evaluation Management to comply with good governance. The executives must be good at administration and management and accomplished with leadership, patience, tolerance, empathy, ability in decision, honest, fair, transparency, democracy and Buddhist virtues. The Four Noble Truths are the appropriate principles that can be applied in duty performance of school administrators.  

Keywords: Administration, Academic affairs, The Four Noble Truths.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th