บทบาทภาวะผู้นำการจัดการศึกษาแห่งอนาคตในโลกการเปลี่ยนแปลง Leadership Role in Future Education Management in the Changing World

พระครูประโชติ ธรรมารักษ์

Abstract


Theoryand the concept oftransformational leadership is the idea ofeducationalleadershipin the worldto change toelevateneeds, beliefs, attitudes and virtues of the followers toaffectthe developmentoftheorganizations with more productive.The study of Leadershipinthe pastcannot give a clear explanationand not know the true essence ofleadership. The world ischanging so fast that organizationscannotbe revisedmanagement plans to keep up withthe changes.That led to thecurrentcrisis. Leadersmusthave leadershipthat strengthensthe organizations.That causes the new education,research,and knowledge.In response tothecurrent situation,transformational leadershipis aprocess that influences the change of attitudesand the assumption ofmembers inorganizations. Leadershipin the changing world is related tothe influence ofleadersonfollowers. However, that influence could develop the followers to become the leaders in the process oforganizationalchange.  Education leadership in the changing world is a holisticprocessand related tothe implementation of theleadersat various levels in the organizations.

Keywords: Learning, Mahachulalongkornrajavidyalaya, Meditation, Buddhism


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th