ทศพิธราชธรรมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีในศตวรรษที่ ๒๑ The Ten Royal Virtues and Good Educational Administrators in the 21st century

เพชรธนินทร์ การะวิโก

Abstract


This article discusses the ten royal virtues that can be integrated as the virtues of rulers, leaders, parents and school administrators properly. School executives, teachers, students, students’ parents, students and community members close to the schools should be trained with the ten royal virtues. 

Keywords:The Ten Royal Virtues, school administrators, the 21st century


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th