ความรู้ : การพัฒนาความสุขแห่งโลกความจริง Knowledge: Happiness Development in the Real World

ปราโมทย์ ยอดแก้ว

Abstract


Current understanding of the knowledge in society is wrong and causing a large number of unemployed graduates because they lack of understand in knowledge for solving problems in life. When a man does not know the meaning of true knowledge,he studies for a degree and not follow6 knowledge domains in the Western concept: (1) recognition, (2) understand the concept, (3) application, (4) analysis, (5) synthesis, and (6) evaluation.The concept in the East explained civilization based on religious beliefs. Buddhism emphasizes knowledge that causes happiness and develops a man from spheres to have a right belief, precept, concentration and wisdom in creating values to a man with contemplation thinking according to  Yonisomanasikaraprinciple accompanied by mindfulness, having the right view and realizing the Four Noble truths, eradicating suffering and obtaining happiness. In making a blissful society, a man has to develop oneself first through SappurisaDhamma and then the society can receive the outcome from the individual practice.

Keywords:Knowledge, development, happiness, reality


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th