พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร Social Network Behavior in Organization

คาลอส บุญสภา

Abstract


The objectives of this research were to study the social network in organization and the opinion of the executives to the social network of 4 companies with different categories: Printing press, Insurance Broker, Hospital and Textile. The examples were one executive and 10 staff of each company, 44 in total.  The instruments used in the study were efficiency test and interview form.

The results of the study found that the efficiencyof the social network use was at 2.31, 2.31 in communication, 2.49 in expectation, 2.23 in satisfaction, and in total it was 2.34. The negative result was at a low level at 1.22. The use of social network in customers was to receive an order locally and internationally and in officials was to provide product information to customers and company public relation. Furthermore, the officials use social network for communication in work, internal public relation and for a good relation among officials. 

Keyword: social network in organization, efficiency, expectation, satisfaction, negative result


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th