พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต Virtue and EthicBehaviorsofSuanDusit UniversityStudents

จิรเดช สมิทธิพรพรรณ

Abstract


The objectives of this research were: 1) to study virtue and ethical behaviors of Suan Dusit University students,  2) to compare the virtue and ethical behaviors of Suan Dusit University students based on their individual general data, and 3) to recommend the virtue and ethical behaviors of Suan Dusit University students. The quantitative data were collected from 1,604 students studying in the first year and the second year and the qualitative data were collected from 43 academic, experts and students in total. The research instruments were questionnaire, focus group discussion and in-depth-interview. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and f-test (One Way ANOVA).

The results of the research found that:

The majority if informants were female, studying in the first year majoring in Tourism and Services, staying in dormitories, with monthly expenditure 5,001-10,000 baht. The key role to cultivate the virtues and ethics to them was their parents.  The communication channel about the virtues and ethics that students received was from the teachers. The model of the virtues and ethics that they received was from the teaching activities, and theyparticipatedin activities 1-2 timesa year.

The overview of the virtue and ethical behaviors of studentswas regular practice. When considering in each aspect,the most virtue and ethical behaviors of studentswere on; 1) to have gratitude to parents, guardians, and teachers, 2) love and loyalty to the nation, the religion, and the monarchy, 3) be disciplined, obey the laws, and pay respect to elderly people, 4) be honest, dedicated, and patient, 5) morality, integrity, considerateness, and generosity, 6) mindfulness and overcome desires, 7) be conscious, thoughtful, and make good things, 8) understanding and learning democratic form of government with the King as Head of State, 9) be dedicated to the public’s and the nation’s benefits rather than one’s own benefits, 10) preservation of Thai traditions and cultures, 11) live philosophically with the self-sufficiency economy, and 12) seeking of direct and indirect knowledge and education.

The university policy setting for the faculties and programs to use in training and developing virtue and ethical behaviors of students should be in the unity direction, the budgeting support for project implementation, PDCA activities, evaluation result and adjusting activities for the achievement of students.The development guideline can be concluded as follows: 

1. The communication channel coming from the teachers having knowledge, and virtue and ethical quality should be intervened in the classroom activities arranged by the university, faculties or programs.

2. Building perception and understandin the virtues and ethical behaviors of student in the same direction.

3. Public relations for the university in providing the data searching, new technology or activities, for example the book fair week, free- cost training,student training supporting, or online learning program.

4. Positive and negative reinforcement, such as rewarding, admiring, praising, and punishment when breaking the rulesor regulations of the university. 

5. The consciousness campaign activities, voluntary mind,and charity should be done regularly and continuously between teachers and students, students and students in the same faculty or across faculties to build a good relation and unity in the university.

6. The self-study project should be implemented for students before they graduate in order to encourage them in learning, searching, tolerance, responsibility and etiquettes in academic works. 

Keywords:Behavior, Virtues and Ethics, SuanDusit University


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th