พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา Administrators’ Ethical Behaviors in School Administration

บัญชา วฑฺฒโน

Abstract


The ethical behavior of the executives in institution management should be supported and encouraged withDhamma principles; self-control, man-administration and work management. School administrators must behave themselves as a role model for colleagues in honest,sincerity, professional, leadership, equality, fair, unbiased, open mind, attentiveness, support teamwork, praise subordinates, intention and devotion to work, confront with problems, and administration based on righteousness and principles.Moral and ethics are important in administration because that help control and remind oneself in the frame of rules, laws, regulations and organizational or social norms. Moral and ethics are the tools to make human pay respect to themselves and others, and do advantages to themselves and others. When the administrators use the principles in self-control, man administration and work management, co-workers can understand the organization system, love each other and work together effectively.

Keywords:Ethical behavior, administrators, school administrators


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th