กลยุทธ์การบริหารการศึกษายุคใหม่ในทัศนะพระพุทธศาสนา Modern Education Administration Strategyin the Buddhist Perspective

สมศักดิ์ สุจิตฺโต

Abstract


Strategies in education administration were the guideline for the executivesin education administration and the administration must go together with the Buddhist principles. In the Buddhist perspective, the administrators who would succeed in work and manage the organizations to the target strategy must be accomplished with Buddhist principles, such as the Five Precepts, Brahmavihara Dhamma, Samgahavatthu Dhamma. The education administrators who could win heart and soul of people were the real successful administrators.

Only theory of education administration strategy was not sufficient to mobilize the institution administration. It needs the Buddhist principles as a tool to help the executives in their administration with happiness, praise and respect from others. For example, Iddhipada principles are applied in academic administration, Brahmaviha Dhamma in personnel administration, Sucarita principles in budget administration, and the Five Precepts in general administration general administration.

Keywords:  strategy, Modern education management, Buddhism


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th