ประสิทธิผลการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคประชาคมอาเซียน The Effectiveness of Buddhist Propagation in the ASEAN Community

ชัยรัตน์ ชยาภาโส

Abstract


The Buddhist propagation should be on the proactive approach to convince those who do not have faith in Buddhism will have it, and those who have already had the faith in Buddhism will gain more admirable. The propagation of Buddhism in the ASEAN community is the burden of monks, nuns, lay-men and lay-women.  The propagationof Buddhism depends on the faith as the foundation.

In the Buddhist propagation to ASEAN community, monks have to adjusttheir communication strategies to meet the target audience, i.e. language skills in local languages and foreign languages such as English, Chinese, Japanese, Khmer, and Lao.

Keywords:Buddhist propagation, ASEAN community


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th