กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดในสังคมไทยปัจจุบัน Environmental Management Strategy ofThai Temples Today

พระครูโอภาส กิจจานุยุต

Abstract


This article discusses temple environmental management with a strategy in operation within the scope of work accomplished with the cooperation of the internal staff and external participants. It starts from a participative policy, setting a policy based on the results of the current study, and setting a strategy in temple environmental management. This is a positive management based on the strength, achievement, and chance to successto inspire the teamwork to the goal, and at the same time, it is linked to vision, mission and goalrelevant to the current social contexts of Thailand.

Keywords:Strategy, environmental management, temple


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th