การพัฒนาการศึกษาสงฆ์ในศตวรรษที่ ๒๑ The SanghaEducation Development in the 21st Century

พระมหาอิศเรศ ธมฺมวโร

Abstract


The Sangha education in the 21st century is to improve the Sangha education to keep pace with the changing world. The Sangha education is to support monks and novices in learning and having skills to learn in the 21st century in order that they can teach Buddhist principles to the people worldwide.

Development in education ofmonks and novices is to acknowledge them in other fields of study, especially local languages and foreign languages. In future, monks have to be able to communicate with people in cross-cultures. 

Keywords:Sangha education development,the 21st century


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th