คุณธรรมความเป็นครู Virtues of Teachers

นิทรา ฉิ่นไพศาล

Abstract


 

The rapid changesin social environment affectteachers’ behaviors and there is critic on teacher’s profession.  However, teacher is one of the most important components for the country development. Therefore the teacher’s ethics should be improved because the teacher and ethics cannot be separated. The teachers without ethics and virtues are similar to monks without discipline.

The teacher’s ethics are quality of goodness, rightfulness and appropriateness embedded in the teacher’s mind and that will enforce teacher to perform the duty appropriately and effectively.   In Buddhism, there are many principles concerning teachers, and some will be shown here. The teacher must have Kalyanamitta Dhamma: 1. Piyo or lovable, 2 Guru or respectable, 3. Bhavaniyo or adorable, 4.Vatta Ca or being a counselor, 5. Vacanakkhamo or being a patient listener, 6.Gambhiranca KathamKata or able to deliver deep discourses, and 7. No Catthane Niyojaye or never exhorting groundlessly.

Keywords:Virtues, Teachers


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th