จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน CῙvara: Tailoring from the Past to the Present

สุนทรี สุริยะรังษี

Abstract


In the Buddha’s time, the term ‘Civara’ was not found. A person who desired to ordain had to shave their head and changed their clothes. There were two groups of ascetics: Samana and Bràhmana. Prince Siddhattha was identified as the Samana, who shaved his head and wore the discarded cloth taken from the rubbish heap or the charnel ground. Those fabrics were mostly contaminated with dust or dirt; therefore, they were called Pansukula or the rag-robes. At one occasion, the Buddha went through the field of Dakkhinagiri and recommended that the robe design should be cut in the pattern of the Magadha paddy-fields. The earliest robes were made of rectangular pieces of cloth and later become a traditional dress of the Buddhist monks. The rules and discipline codes concerning the robes were laid down when there were disciples became monks.

The robes of Buddhist monks have been continued for 2600 years.  Therefore, the robe is considered as the cultural dress of the Theravada Buddhist monks indicating the art of design. The robe design was originally based on the Magadhan paddy-fields and became a work of art for the clothing of Buddhist monks with a specific sewing method and colors.

Keywords: Civara, Robes, Tailoring


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th