จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายในประเทศของผู้สูงอายุ Psychological and Situational Characteristics Correlating to Health Domestic TourismBehavior of the Elderly

เพ็ญพักร์ศินา วิเชียรวรรณ

Abstract


The purposes of this study were: 1) to examine psychological and situational characteristics correlating to health domestic tourism behavior of the elderly and 2) to explore the correlation between situational factors, the psychological characteristics and psychosocial aspects of the situation to health domestic tourism behavior of the elderly. 400 elderly samples living in Bangkok were used in the study. The data were collected by questionnaire and then analyzed by percentage, mean and standard deviation. Chi-square was used for the correlation data analysis.

The findings were as follows: 1) Psychological and situational characteristics correlating to the factor of situation in overall level were reality in the recognition of tourist attractions, the influence of the groups and accessing the information about health tourism. The psychological characteristics in overall level were reality in motivation, mental health and self-controlled manner in the future. The psychosocial aspects of the situation in overall level were reality in good health caring and self-reliance.  2) The correlation between situation factors, the psychological characteristics and psychosocial aspects of the situation to health domestic tourismbehavior of the elderly consisted of the recognition of tourist attractions, traveling companions, duration, time, transportation, accommodation and expenditure in travel.  The correlation between the psychological characteristics and health domestic tourismbehavior of the elderly consisted of travel companions, transportation and accommodation.   The correlation between psychosocial aspects of the situation and health domestic tourismbehavior of the elderly showed in travel companions, transportation and accommodation.

Keywords: Psychological and situational characteristics, healthtourism, the elderly

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th