วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง : ผ่านกระบวนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น An analysis of Knowledge Production, Knowledge Seeking and Learning from Practices: Through a Community Based Education Process

พัชริน ดำรงกิตติกุล

Abstract


The objectives of this study were: 1) to collect theories supporting knowledge-production, knowledge seeking, and learning process from practice, and 2) to analyze the relation of the processes in knowledge-production, knowledge seeking, and learning process from practice based on Buddhist principles. The data were collected from documents, media materials, related research works and a focus group discussion with 5 experts.  It was found that community based educational management was not the knowledge transfer but to make the learners learn and gain knowledge from practice through experiential learning system. The learner has created the living knowledge for more 100 years. The Buddhist principles supported learning from practice and could explain learning process and learning seeking through mental function. It was the scientific way identical to the Four Noble Truths with Right Understanding. Brain Based Learning based should be supported by Mental Development in Buddhism. The practical learning theory in Thailand should be accompanied with Buddhist learning process to make a complete learning. 

Keywords: Knowledge Production, Knowledge Seeking, Learning from Practices, Community Based Education Process Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th